Богослужебни книги

СТИХОВЕ НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ НА ОСЕМТЕ ГЛАСАПАРИМИЙНИККАТАВАСИЙНИКОКТОИХСЛУЖЕБНИКТРИОД