ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА – I част – БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (1944-1991)


Българската Православна Църква и останалите вероизповедания и секти от една страна, и държавната власт в Народна република България от друга имат свои особени взаимоотношения, които се формират на базата на конституциите от 1947 г. и 1971 г., и най-вече на Закона за изповеданията от 1949 г. и разбира се от влиянието на Държавна сигурност.

Въпреки всички действия на държавната власт в налагането на атеизма като водещ фактор в създаването на социалистическо общество е невъзможно религията да бъде изкоренена от съзнанието на част от населението. Само след няколко години в документите на ДС не се говори за вражеската и антинародна дейност, а се споменава, че „стратегическата линия в провежданата подривна дейност на основата на религията е превръщане на вярващите от потенциална идейна в реална политическа опозиция”. С прокарването на тази линия се цели да се тласнат църквите, духовенството и активно вярващите в организирана политическа опозиция на социалистическия строй.

В първата част на темата е отредено място на Българската Православна Църква.

При подредбата на документите в сборника е използван тематично хронологическият подход. Тематично те са обособени в четири глави.

В първа глава документите се отнасят за дейността на ДС по линия на духовенството в страната, както и отношението на Политбюро на ЦК на БКП по работата за атеистичното възпитание и антирелигиозната пропаганда сред населението.

Във втора глава от сборника са подбрани документи, които се отнасят в частност за Българска Православна Църква и всички действия на държавната машина, които имат отношение към нея.

В трета глава са представени документи, отнасящи се за Свещенически съюз в България.

В четвъртата глава на сборника се отнася за висшия клир в Българската православна църква. В нея намират място документи на част от митрополитите от Св. Синод, които Държавна сигурност е разработвала, както и такива, които са съпричастни към дейността ѝ.

Документите в сборника са 178 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – 417, като подборът е направен от над 490 архивни единици и над 40 литерни дела, повечето от тях многотомни.

Електронни издания (pdf):

CD може да изтеглите ТУК
DVD може да изтеглите ТУК

А ОТТУК можете да си изтеглите специализиран пояснителен речник за структурата на Държавна сигурност и най-често срещаните съкращения.