Библейски основания за Кръщението на децата


1) Могат ли децата без съзнателна вяра да получат благодатта на Св. Дух и да се осветят с Него?

Могат даже в утробата на майка си. Така например Господ казва на Иеремия: "Преди да те образувам в утробата, Аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те; поставих те пророк за народите" (Иер. 1:5; вж. още Съд. 13:4-7).

За Иоана Кръстителя четем: "Той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си" (Лук. 1:15). При срещата с Божията майка праведната Елисавета й казва: "Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна да ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми" (Лук. 1:44).

За децата четем в Евангелието още: "А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що Той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: Осанна Сину Давидову!, възнегодуваха и Му рекоха: Чуваш ли, какво казват те? А Иисус им отговори: Да! Нима никога не сте чели: "Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала"? (Пс. 8:3; Мат. 21:15-16).

Ние знаем, че при Христа са принасяли деца и Той ги благославял, като им възлагал пречистите Си ръце (Мат. 19:15). Значи децата са били способни и без да вярват, да получат Христовото благословение, както и псалмопевецът казва за себе си: "Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование още в майчините ми гърди. Още от утробата на Тебе съм оставен; от утроба майчина Ти си мой Бог" (Пс. 21:10-11).

И тъй, ние виждаме, че благодатта Божия още в майчината утроба "освещава" пророка Иеремия, още в майчината утроба "изпълва" с Дух Светий и радост Иоана Кръстителя, и научава още кърмачетата да приветствуват в храма Спасителя. Значи децата могат да получават дара на Св. Дух в най-ранната си възраст, а затова могат и трябва да получат дара на Св. Дух и в Кръщението, защото, макар че в пророческото служение и Кръщението даровете са различни, "ала Духът е един и същ" (1Кор. 12:4).

2) Могат ли децата, които нямат вяра, да получат в Кръщението прощение и очищение от прародителския грях поради вярата на техните родители и възприемници?

Без всякакво съмнение могат! В Св. Евангелие има много примери как поради вярата на едни получавали изцеление други: така например поради вярата на стотника оздравял неговият тежко болен слуга (Мат. 8:5-13); по вярата на майката хананейка (езичница) оздравяла бесноватата ѝ дъщеря (Мат. 15:22-28); по вярата на бащата се изцелил бесноватият му син (Мат. 17:15-18); по вярата на ония, които са донесли разслабения, той не само се излекувал, но и получил прощение на греховете. За това еванг. Матей разказва така: "И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им (т. е. на ония, които го донесли), каза на разслабения: Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!" (Мат. 9:1-2; Марк. 2:5). Следователно и по вярата на родителите, възприемниците и извършващите тайнството църковни свещенослужители децата могат да получат прощение на прародителския, Адамовия грях. В тоя случай възприемниците или кръстниците са същите, както ония, които донасяли при Христа децата или разслабения, по вярата на които Иисус Христос му простил греховете.

3) Откъде още се вижда, че не само може, но и трябва да се кръстят децата?

Кръщението заменило старозаветното обрязване, както за това учи ап. Павел: "В него сте обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението" (Кол. 2:11-12). А обрязването се извършвало над деца, които още нищо не разбирали (Бит. 17:10-11; Лук. 2:21), следователно, над децата трябва да се извършва и "обрязването Христово", т. е. Св. Кръщение.


4) Кръщението, като средство за спасение, е обещано само на възрастните, или и на децата?

И на децата! Поради това трябва да се кръщават. "Покайте се - казва ап. Петър, - и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш" (Деян. 2:38-39). Тук Апостолът направо и ясно заповядва да се кръщават и децата, защото и на тях е дадено обещанието за спасение чрез Кръщението.

Нека забележим, че по вярата на родителите децата могат да приемат участие и в покаянието. Пример на това може да бъде и покаяната, след като била заплашена с Божие наказание, Ниневия, която наложила строг пост не само на възрастните, но и на повече от 120 000 деца, "които не могат да различат дясна ръка от лява" и които "не ядат нищо,.. и вода да не пият", заради което били чути от Бога и помилвани (Иона 3:5-7; 4:11).

5) Откъде особено се вижда, че трябва да се кръщават и децата?

От думите на самия Христа Спасителя, казани на Никодима: "Истина, истина ти казвам: ако някой не се роди свише, не може да види Царството Божие." После Христос пак повтаря и заедно с това пояснява казаните на Никодим думи: "Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие" (Иоан. 3:1-5). Иисус Христос не прави изключение ни за голям, ни за малък, ни за стар, ни за млад, а говори за всичките ясно, че който не се роди от вода и Дух, т. е. не приеме Св. Кръщение, не може да влезе в Царството Божие. Затова и децата трябва да се кръщават.

6) Облечени ли са децата на сектантите в Христа?

Не! "Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте" (Гал. 3:27), а децата на сектантите не са кръстени, следователно, не са облечени в Него и затова не са Негови деца.

7) Некръстените деца на сектантите съединени ли са с Христа и ще възкръснат ли те за вечен блажен живот с Него?

Не! "... всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в неговата смърт се кръстихме... ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението" (Рим. 6:5). Ала децата на сектантите не са съединени с Христа в Кръщението и ако умрат некръстени, не ще възкръснат за вечен и блажен живот с Него; те сега са духовно мъртви.

8) Децата на сектантите умили ли са се от първородния грях, "осветили" ли са се от Духа Божи свише, "оправдали" ли са се пред Бога, "спасени" ли са с банята на възраждането и обновата на Светия Дух?

Не! Само кръстените "се умихте,..осветихте,.. оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог" (1Кор. 6:11; Деян. 2:38; 22:16), а те не са кръстени, нещастни са и остават във властта на дявола, греха и духовната смърт, защото Христос спасява хората "чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго", т. е. чрез Св. Кръщение.

9) На какво оприличава Христос ония, които не са се родили в Св. Кръщение?

Оприличава ги на плътта: "Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух" (Иоан. 3:6). Децата на сектантите са родени само от плът и не са родени от вода и Дух: значи те са плът.

10) Каква участ очаква некръстените?

"Ако някой не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие" (Иоан. 3:5).
"И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие" (1Кор. 15:50).

11) Каква участ чака родителите, които пречат на децата си да дойдат при Христа чрез Кръщението и с това погубват душите им?

"Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене" (Мат. 19:14).
"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат" (Мат. 23:13).


Автор: Михаил Калнев